تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: پارامترهاي موثر بر خستگي رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام بر فرشتگان نجات
اميدوارم منو بخاطر اين غيبت طولاني ببخشين.
در اين تحق يق سع ي شده است تا پد يده خستگ ي رانندگان و عوامل م وثر در ا يجاد آن و ن يز تاثير عامل خستگ ي راننده در وقوع تصادفات رانندگ ي مورد بررس ي قرار گ يرد. خستگي در حالت کل ي به معن اي تحليل و زوال انرژ ي فرد است و م ي تواند از نوع جسم ي و يا روح ي و رواني باشد. خستگي راننده منجر به ضعف توانايي او در قضاوت
و تصميم گيري صحيح مي شود که مي تواند تبعات مخاطره آميزي به همراه داشته باشد.
خستگي راننده با علا يمي از قب يل انحر اف از مس ير مستق يم، کند ي عکس العمل، کاهش تمرکز، سنگ يني پلک ها و خواب آلودگ ي بروز پ يدا م ي کند. براي تعيين نقش خستگي به عنوان عامل اصل ي در تصادفات، کشورها ي مختلف ضوابط گوناگون ي را به کار م ي برند. خواب از ن يازهاي اساس ي بدن انسان است و ب ي خوا بي ي ا ک م خوا بي
مي تواند منجر به علايمي گردد که فرد راننده، زندگي خود و ديگران را در معرض خطر قرار مي دهد.
نقش پارامتره اي زمان و مکان ن يز در اين تحقيق به طور مجزا مورد بررسي قرار گرفته است. بيشترين تصادفات با عامل خستگ ي در ساعات ۲ ا لي ۶ بامداد و ن يز ۱۵ ا لي ۱۶ اتفاق م ي افتند و همچن ين مطابق انتظار را ههاي برون شهري جدا نشده و يکنواخت، محتمل ترين نقاط براي وقوع تصادفاتي با عامل خستگي رانندگان هستند.
اقدام بر اي بهبود مح يط جاده م ي تواند نقش مهم ي در جلوگيري از خستگي رانندگان ايفا کند . نصب تابلوها ي حاوي پيام هاي هشدار دهنده خطرات ناشي از رانندگ ي در حالت خستگ ي و ن يز تعب يه استراحت گاه ه اي مناسب در طول مسير از جمله اين اقدامات هستند.

ادامه در فايل پيوست . . .
www.tibloc.com
لینک مرجع