تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: ﺧﻮاص درمانی ﻓﯿﺮوزه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺐ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ، آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﮔﻠﻮ، ﻣﻌﺪه و ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﻨﮓ، ﺳﻨﮓ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ و ﻋﻘﻞ و ﺣﮑﻤﺖ را ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﻓﯿﺮوزه ﺳﻤﺒﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮب و آراﻣﺶ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﻓﯿﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﯿﺮوزه ﭼﺸﻢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي درﻣﺎن ﮔﻠﻮ درد، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ، درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﯾﻮي و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﺒﺪ و ﻏﺪد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﻓﯿﺮوزه ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎروﮐﺴﯽ (ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺨﻮردن ﻏﺬاي ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد) ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.این مطلب برگرفته از سایت آموزش طلاسازی است .
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎرﮔﯽ رﺑﺎﻃ ها و ﺗﺎﻧﺪوﻫﺎ، ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را در ﺑﺎﻓت های ﻋﻀﻼﻧﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺛﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺮ روي ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﺮس دارد.
ﻓﯿﺮوزه ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﻮاﺣﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺠﻮم وﯾﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ها ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزه از ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﮑﺮان ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻧﮓ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮد ﺷﻮد، ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﯿﺮوزه
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮي ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزه را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﺮاش روي این گوهر ارزشمند، آب داغ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺪراﺗﯽ در ﺳﻨﮓ می باشد.آب و ﻧﻮر ﻧﯿﺰﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزه گردد.
ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ چربی ها ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ همین موضوع دلیل ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزه است. ﻫﺮﮔﺰ برای پاکیزه کردن این گوهر شفا بخش، از ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ازﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺣﺎوي ﮐﻠﺮﻧﯿﺰ اﺟﺘﻨﺎب نمایید.
لینک مرجع