تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: خواص درمانی فیروزه – قسمت دوم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﺮاغ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﺒﺎح از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻓﯿﺮوزه اﻧﺪازد در آن روز ﻣﮑﺮوﻫﯽ ﺑﻪ وي ﻧﺮﺳﺪ و در ﻏﺎﯾﺖ ﻓﺮح و ﻧﺸﺎط ﺑﺎﺷﺪ. و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ در ﻓﯿﺮوزه ﻧﮕﺮیستن ﻣﻮﺟﺐ درازي ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ﺧﻮاب ﻫﺎي ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺒﯿﻨﺪ و دﺷﻤﻦ ﺑﺮ وي ﻇﻔﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ و از ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺘﺮﺳﺪ و ﭘﯿﺶ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺣﮑﺎم و زﻣﺮه ﺧﻼﯾﻖ ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﮑﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺎزﻫﻢ ﺟﻨﺎب ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﺮاغ ﮔﻮﯾﺪ: ﮐﺴﯽﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻨﺪ از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. وﻟﯽ از ﺧﻮاص آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﺻﻮﻟﺖ و ﻫﯿﺒﺖ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻓﯿﺮوزه ﻫﯿﺒﺖ را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﻠﻮك و ﺳﻼﻃﯿﻦ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺮي ﮔﻔﺖ: دﺧﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد را ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺑﺴﯿﺎر او را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ و ﻓﺮزﻧﺪ از او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﻣﺪ. ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﻟﻨﻘﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم رﻓﺘﻢ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﺮض ﮐﺮدم. ﭘﺲ ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﮐﻪ ﻧﮕﯿﻨﺶ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﮐﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ را: رب ﻻ ﺗﺬرﻧﯽ ﻓﺮدا و اﻧﺖ ﺧﯿﺮ اﻟﻮارﺛﯿﻦ. ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﯾﻢ، ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺖ از آن زن ﭘﺴﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.این مطلب برگرفته از سایت مرصع است .
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل (ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮي ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻋﺎ و در آن دﺳﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ او را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ.
ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﻧﻤﺎزﻫﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮي از ﻓﯿﺮوزه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و در دﺳﺖ ﮐﻨﺪ و در قنوت ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه در آن اﺳﺖ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﺎﯾﺶ رد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ از درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
فیروزه در منظر دین
در ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺧﻮاص ﻓﯿﺮوزه رواﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري از اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر (ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم) و ﺣﮑﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ است. از ﺟﻤﻠﻪ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه در دﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ: روزي ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم رﻓﺘﻢ و اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ. ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اي ﻣﻔﻀﻞ ﻓﯿﺮوزه ﺳﯿﺮﮔﺎه دﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ دورﮔﺮداﻧﻨﺪه ي دردﻫﺎﺳﺖ از دﯾﺪه ﻫﺎي اﯾﺸﺎن ...
ﻓﯿﺮوزه ﭼﺸﻢ را ﻗﻮت، ﺳﯿﻨﻪ را ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﻗﻮت دل را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. و ﭼﻮن ﭘﯽﮐﺎري رود آن را در دﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺮدد ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﮐﺘﺎب ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻏﺮاﯾﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻓﯿﺮوزه ﮔﻮﯾﺪ: ﻓﯿﺮوج ﺟﻮﻫﺮﯾﺴﺖ ﻓﺮخ دارﻧﺪ ﺑﺎﻣﺪاد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ وي آﯾﺪ ﻧﻮر دل را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ. در ﻣﻌﺠﻮن ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮر ﺳﻢ ﻫﺎ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ در اﮐﺤﺎل ﺳﺎﯾﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﺪ.
لینک مرجع