تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران

نسخه‌ی کامل: اثرات موسيقی آرام‌بخش، انگيزنده و سکوت بر سيگنال‌های الکتروکارديوگرافی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اثرات موسيقی آرام‌بخش، انگيزنده و سکوت بر سيگنال‌های الکتروکارديوگرافی
Journal of ECG

موسيقی می‌تواند بر سرعت ضربان قلب، فشار خون و هدايت پوستی اثر بگذارد. موسيقی می‌تواند هيجانات مرکزی را در مغز تحريک نموده و مواد شيميايی که وضعيت فيزيولوژيک را تغيير می‌دهند آزاد بنمايد. در اين مطالعه تغييرات الکتريکی قلب بر اساس نوع موسيقی مورد توجه قرار گرفته است. بيمار با فواصل 30 ثانيه‌ای سکوت، به دو نوع موسيقی آرام‌بخش و انگيزنده گوش می‌داد. ابتدا تغييرات حاصله در هر مرحله با سکوت قبل از آن مقايسه شد. سپس پاسخ به دو توع موسيقی با هم مقايسه شدند و در نهايت پاسخ به موسيقی بدون توجه به نوع آن با حاليت سکوت مقايسه شد. شدت پلاريزاسيون و دپلاريزاسيون در پاسخ به موسيقی بدون توجه به توع آن تغيير کرد. اما دو نوع متفاوت موسيقی اثرات متفاوتی روی بدن داشتند. موسيقی انگيزتده سبب تغيير شدت حداکثر موج T شد اما چنين پاسخی در موسيقی آرام‌بخش مشاهده نشد. پهنای باند پلاريزاسيون و دپلاريزاسيون سرعت ضربان قلب و شدت موج R در پاسخ به موسيقی در مقابل سکوت افزايش می‌يابند اما به نظر قلب تلاشی برای همزمان شدن با موسيقی از خود نشان نمی‌دهد. شدت متوسط موج R در موسيقی آرام بيشتر از موسيقی انگيزنده است. لذا قلب ما در پاسخ به وموسيقی‌های متفاوت، به طور متفاوتی عمل می‌کند.
لینک مرجع