ورود شما را به پایگاه اینترنتی امدادگران ایران خیر مقدم عرض می نماییم . جهت استفاده از تمامی امکانات سایت باید عضو شوید . جهت عضویت اینجا کلیک کنید.
تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران
درخواست کمک MayDay ! - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالارگفتمان پایگاه اینترنتی امدادگران ایران (http://www.emdadgar.com/forum)
+-- انجمن: نجات (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: سایر مباحث امدادونجات (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- موضوع: درخواست کمک MayDay ! (/showthread.php?tid=3113)درخواست کمک MayDay ! - emdadgar_shahed - 2011/10/26 06:33 PM

[تصویر:  emdadgar13196378761.jpg]

وقتیکه این تماس دریافت می شودگاردساحلی قایق نجات خودرابه آب می اندازدتابه کشتی که باخطرروبروشده امدادرسانی کند.مابقی کشتی هائی که درآن نزدیکی هستندازمسیراصلی منحرف می شوندتابه وسیله نقلیه ای که درخواست کمک کرده امدادرسانی کنند. اگربه قصدشوخی این علامت اعلام گردددراکثرکشورهاجرم محسوب می شودزیراممکن است جان امدادگرهادرخلال عملیات جستجوونجات دروغین بخطربیفتدوازطرفی عملیات امدادونجات بسیارپرهزینه تمام می شود. درامریکااعلام دروغین Mayday موجب شش سال زندان وپرداخت جریمه 250،000 دلارخواهدشد. دربسیاری ازکشورها، آموزش ودوره های خاصی که منجربه صدورمدرک می شودبرای استفاده قانونی ازبی سیم وامواج رادیوئی وجودداردبااین وجودهرکس قانونا" اجازه دارددرمواقع خطرازاین علامت برای فراخوان کمک استفاده نماید. فرمت درخواست کمک اعلام کلمه Mayday سه بارپشت سرهم دردومرحله است ودرادامه نام وسیله نقلیه یاعلامت شناسائی هواپیمابرای سه بارتکرارخواهدشد، اطلاعات ضروری شامل موقعیت ، وضعیت اورژانسی ، نیازهای مورددرخواست وشمارافرادی که درخطرهستندبایددرادامه آورده شود.
اگرامکانات بی سیم دردسترس نبودباسایرعلائم درخواست کمک تقاضای خودرااعلام می کنیم. اگروسیله نقلیه دیگری پیام مارامنتقل کندفقط عبارت قراردادی Mayday relay رابرای معرفی خودبه عنوان واسطه بکارمی برد. هواپیماهای غیرنظامی نیزازاین عبارت برای درخواست کمک استفاده می کنند.
سایرعلائم درخواست کمک
Mayday فقط یکی ازکلمات بیشماری است که درسطح بین المللی بعنوان یک کدرادیوئی برای اعلام اطلاعات حیاتی هنگام مواجهه باخطرمرگ مخابره می شود، فرستندگان علائم درخواست کمک محق هستندتاسایرپیغامهائی راکه ازاهمیت کمتری برخوردارندقطع کنند. همراه باmayday استفاده ازاین عبارتهابدون هدف منطقی وموجه فرستنده آنرامستوجب پرداخت چریمه می کند. سایرعبارتهانیزنظیر mayday سه باردردومرحله تکرارخواهدشدمثل Pan-pan
Pan – pan
ازعبارت فرانسوی panne به معنی ازکارافتادگی یاخرابی گرفته شده وموقعیت اورژانسی رانشان می دهدکه درجه آن ازmayday کمتراست وفردباخطرمرگ روبرونمی باشد. مثل مشکل مکانیکی یاپزشکی . دربریتانیابه آن پسوندmedico اضافه می کنند.
درکاربردهواپیمائی این عبارت موقعیکه حالت اورژانسی برای یک مسافردرحال پروازیاآنهائی که طبق معاهده ژنومسئول حمایت های پزشکی درحمل ونقل هستندبوجودمی آیدبکارمی رودولی این حالت نبایدخطرمرگ باشدبلکه مشکل پزشکی جزئی است.
Declaring emergency
یااعلام شرایط اضطراری درمکالمات هوابردی بکارمی رودوتقریبا" نظیرmayday است.
Securite
ازکلمه فرانسوی securite = ایمنی گرفته شده وپیغامی رادرموردایمنی اعلام می کندنظیرخطرات مربوط به شرایط جوی

منبع : ویکی پدیا